Historia

Bildandet

I januari 1889 samlades i Stockholm den första allmänna nykterhetskonferensen, med ombud från alla nykterhetsläger. Initiativtagare till konferensen var läkaren E.W. Wretlind från Göteborg. Han hade fått många lärdomar från Peter Wieselgrens verksamhet. Den 19 januari bildades Allmänna Svenska Nykterhetsförbundet. Från Jönköping deltog i konferensen pastor Karl Palmberg, komminister i Barnarps pastorat med placering i Månsarps församling, som berättar: Efter nämnda konferens anmodades jag av styrelsen för Svenska Nykterhetsförbundet att söka ordna en avdelning därav för Jönköpings län. Jag rådgjorde särskilt med disponenten för Halls bolag J. Peterson, och i samförstånd med honom sammankallades nykterhetsvännerna i Jönköping till ett möte i gamla missionshuset den 27 mars 1889. Med ledning av de idéer vi inhämtat vid konferensen i Stockholm, ytterligare belysta i ett brev från doktor Wretlind, beslöto vi att bilda en avdelning för Jönköpings län med namnet Svenska Nykterhetsförbundets länskommitté. Detta namn ändrades längre fram, då avdel­ningen erhöll en mera självständig hållning, Jönköpings läns nykterhetsförbund. Som stadgar antogs av Svenska nykterhetsförbundet nedskickat stadgeförslag för länskommittéer att gälla tills vidare. Den nya organisationen inbjöd till en länskonferens 26 – 27 februari 1890. Anslutningen blev större, än vi vågat hoppas, nämligen 107 ombud. Hänförelsen under hela konferensen, som begynte första dagen kl. 4 och fortgick hela andra dagen, var synnerligen kraftig. Särskilt torde ännu levande deltagare minnas doktor G. Bergs instruktiva föredrag första dagen om rusdryckernas inverkan på människokroppen, däri han till slut med fast övertygelse yrkade, att alkoholen liksom andra giftämnen borde sättas ”inom lås och bom” Detta föredrag utgavs sedan som särskild nykterhetsskrift.

Förbudskampanjen sommaren 1922

Från minnesskriften 1939 saxar vi följande om förbudskampanjen i Jönköpings län 1922: ”Så snart beslut fattats om att omröstning angående förbud skulle företagas, beslöt förbundets årskonferens att vidtaga åtgärder för samarbete mellan nykterhets- och kristliga organisationer inom länet. Så hade den 30 april bildats för länet Jönköpings läns förbudskommitté. I denna voro fru Lizzie Hamrin, lärare Thure A J Carlson och kantor J F Johnsson representanter; för nykterhetsfolkets centralorganisation lärare Ad. Hörlén, handl. M Skoog och hr Gust. Knall; för de kristnas förbudskommitté direktören J Hamrin, distriksförest. W Walldén och pastor F Åhlén. Denna kommittés första angelägenhet var att söka få samarbetskommittéer bildade ute i kommunerna. Redan hade länsnykterhetsförbundet bildat sådana i ett 10-tal socknar. En ombudsman tillsattes, vilken besökte sådana kommuner, från vilka svar ej ingingo, och var han sålunda sysselsatt till i början av juli; då fanns det med undantag av ett fåtal socknar i Västbo härad en förbudskommitté i varje socken. En byrå inrättades i Jönköping med Thure A J Carlson som föreståndare. Kvinnlig ombudsman blev lärarinnn fröken Adéle Wetterlind och pastor David Hedegård blev generalombudsman i länet. Ett garantibelopp av 1.500 kronor ställdes till kommitténs förfogande och flera organisationer lämnade sina bidrag. En mängd talare utsändes och litteratur distribuerades. Enligt kassaredogörelsen inflöto sammanlagt 23.074:22. Utgången känna vi alla till. Att det gick oss emot, beror ej på Jönköpings län, som stod främst ifråga om ja-röster. Det mest beklämmande var att kvinnorna i stor utsträckning sveko oss, de som ha mest lidande av dryckessedernas följder. Särskilt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö voro kvinnorna oförlåtligt liknöjda.

Donationer

Två personer har genom sina donationer betytt mycket för förbundets ekonomi. Handlaren F.O. Hansson, som var född i Göteborg 1829 och avled den 28 februari 1903, var den förste donatorn. Han testamenterade 2.000:- kronor till Jönköpings Läns Nykterhetsförbund. Enligt donatorns bestämmelse skulle räntan användas till nykterhetsfrämjande verksamhet. År 1908 erhölls en ännu större donation. Greve James Hamilton på Lyckås Gård i Skärstad donerade då, med anledning av sin 50-årsdag, 10.000:- kronor till Länsnykterhetsförbundet. Enligt bestämmelserna skulle räntan läggas till kapitalet, tills förbundet fick möjlighet att uppföra ett nykterhetshus i Jönköping, som donationen skulle användas till. I senare tillägg öppnade donatorn för möjlighet till samverkan med annan ideell förening för att bygga ett hus som också innehöll hotell. Förhandlingar genomfördes med Jönköpings Kristliga Ynglingaförening, men de bildade senare ett aktiebolag, som byggde och drev Park Hotell. År 1912 gjordes en insamlingskampanj som inbringade 800:- kronor, men det dröjde åtskilliga år innan hotellverksamheten började.

Hotellverksamheten

Den 22/8 1932 medgav donatorn att medlen fick användas till inköp av en fastighet i Nässjö. Styrelsen ansåg att behovet inte fanns av ett nykterhetshotell i Jönköping, som hade både Park Hotell och Halls Hotell. I Nässjö var ett nybyggt hotell till salu. Fastigheten var centralt belägen på Järnvägsgatan 32 i Nässjö och den var taxerad till 155.000:- kronor. På en extra konferens i Missionskyrkan Nässjö den 26 november 1933 beslöt man bifalla styrelsens förslag till köp av fastigheten med tillträde den 1 januari 1934. Köpesumman var 142.500:-Hotell Hemgården hyrdes ut till pastor Bernhard Nylund, som drev hotellverksamheten. Den 1 mars 1941 överläts verksamheten till en fröken Fernholm. Den 14 april 1946 togs beslut om försäljning av fastigheten för ett pris av 250.000:- kronor. Kvar i fastighetskassan efter försäljningen var 200.000:- kronor. Under en lång följd av år diskuterade olika alternativ till användning av dessa medel. Vid något tillfälle lånades pengarna ut till medlemsorganisationer. Men det var först i början av 1960-talet, som beslutet togs om ett nytt stort projekt.

Kursgården Spånhult

Ur protokollet den 4 mars 1961 §4: Ordf. Robert Pettersson meddelade att en fastighet, förutvarande lantgården Lilla Spånhult, belägen utanför Norrahammar, är till salu, sannolikt till ett humant pris. Såväl byggnation som den ganska stora parken skulle kunna tjäna nykterhetsfolket i länet som läger- och konferensplats, ev. kunde bostad och exp. ordnas åt ev. länskonsulent. Den samlade årskonferensen den 26 mars 1961 gjorde ett avbrott i förhandlingarna för ett besök på Lilla Spånhult. När förhandlingarna senare återupptogs var men redo för ett principbeslut om att inköpa fastigheten. Efter förhandlingar med Norrahammars köping kunde den extrainkallade konferensen den 30 september 1961 fatta beslut om inköp av Lilla Spånhult till ett pris av 55.000:- kronor. I maj 1962 fick man klartecken att donationsmedlen kunde användas till inköp och upprustning av Spånhult. Under hela 1963 och in i augusti 1964 pågick restaureringsarbetena i full skala. Den 21 augusti 1964 hölls invigningen under högtidliga former. Nästa stora steg var uppförandet av en förläggningsbyggnad. Den innehåller 20 rum och kostade 500.000: kronor, bland annat finansierat med bidrag från arvsfonden. Under åren genomfördes också upprustning och förbättringar av parkvillan, ladugården och huvudbyggnaden, som kunde återinvigas i juni 1979. Åtskilliga kurser, konferenser, sammanträden, opinionsmöte, hantverksmässor och mycket annat hann man genomföra på Kursgården Spånhult innan det var dags för försäljning. År 2000 beslutades om försäljning av fastigheten och från 2001 finns nu kansliet i NBV:s lokaler på John Bauersgatan 5 i Jönköping.

Verksamhet

Det nykterhetsfrämjande arbetet har tagit sig lite olika uttryck genom åren. Runt förra sekelskiftet hade förbundet anställda resetalare, som reste runt och höll nykterhetsföredrag. En av dem, predikanten P Sjö höll 1018 föredrag på fem år. I början av 1900-talet bedrevs det krogmission, med information och kontakt direkt med krogkunderna.. Åtskilliga opinionsmöten har hållits genom åren, inte minst i samband med Folknykterhetens dag. Kontakt med politiker har skett på både riksdags-, landstings-, kommun- och senare även EU-nivå. De senaste valrörelserna har förbundet anordnat utfrågning av de politiska partiernas kandidater. Skolkontakterna har varit en viktig del i verksamheten. Tusentals elever har genom åren fått del av nykterhetsinformation. Många har också deltagit i tävlingar med nykterhetsfrågesport, som de senaste åren skett via Internet. Den tid förbundet ägde kursgården Spånhult hade man stora möjligheter att arrangera kurser och konferenser där. Det har genomförts slöjd- och hantverksmässor på Kursgården, som också under en tid var ett vandrarhem.

Ordföranden genom tiderna

 • K J Palmberg, Månsarp, 1889 – 1892
 • Erik Räf, Bankeryd, 1893 – 1916
 • J F Johnsson, 1917 - 1934
 • Fritz Hägg, Jönköping, 1935 – 1948
 • Yngve Hamrin, Jönköping, 1949 – 1957
 • Robert Petersson, Norrahammar, 1958 – 1965
 • Harry Waermö, Jönköping, 1966 – 1982
 • Esse Petersson, Värnamo, 1983 – 1994
 • Margareta Sickeldal, Björköby, 1995 – 1996
 • Lars-Erik Grubbström, Jönköping, 1997 – 1998
 • Sven Anders Hultander, Vetlanda, 1999 – 2000
 • Esse Petersson, Värnamo, 2001 – 2009
 • Ingemar Sturesson, Landsbro, 2009 -2013
 • Inga-Maj Filipsson, Jönköping 2013-

Länsnykterhetskonsulenter

 • Gunnar Ahlberg, Mjölby - från juni 1964
 • Börje Gustavsson, Stockholm - från januari 1965
 • Erik Nykvist, Skillingaryd - från november 1966
 • Kjell-Ove Oscarsson, Skövde - från mars 1977
 • Allan Tovhult, Taberg - från maj 1979
 • Gunnar Siljehult, Tenhult - från maj 1990
 • Jan Ekman, Älvsbyn - från augusti 1997
 • Lars Newman, Hjo - från oktober 2001- jan 2012
 • Kicki Olofsson, Sävsjö från jan 2012-